Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Pengantar Aqidah, Syariah, dan Tasawuf 

Pengantar Aqidah, Syariah, dan Tasawuf

Pengantar Aqidah, Syariah, dan Tasawuf 
Pengantar Aqidah, Syariah, dan Tasawuf

 

Aswaja merupakan singkatan dari istilah Ahl al-Sunah wa al- ajma ah.

Ada tiga kata yang membentuk tiga kata tersebut:

 1. Ahl,berarti keluarga, golongan atau pengikut.
 2. Al-sunnah,yaitu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
 3. Al-Jama’ah,yakni apa yang disepakati oleh sahabat Rasul SAW pada masa al-Khulafa al-Rasyidun(Khalifah Abu Bhakar RA, Umar bin Khatab RA, Utsman bin Affan RA dan Ali bin Abi Thalib RA).

 

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jilani

Dalam kitabnya, al-Gunyah li Thalibi Thariq al-Haqq, Yang dimaksud dengan al-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW (meliputi ucapan dan ketetapan beliau). Sedangkan pengertian al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Rasulallah SAW pada masa al-Khulafah al-Rasyidun yang empat yang telah diberi hidayah (mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada mereka semua)”. (Al–Gunyah li Thalibi Thariq al-Haqq, juz, I hal 80)

Selanjutnya, Syeikh Abi al-Fadhl bin Abdussyakur menyebutkan

Dalam kitab al-Khawakib al-Lamma’ah,“Yang disebut Ahl al-Sunah wa al-Jama’ah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah ini akidah keagamaan, amal-amal lahiriah, serta akhlak hati”.(Al-Khawakib al-Lamma’ah, hal 8-90).

Jadi, Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah merupakan ajaran yang mengikuti semua yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebagai pembeda dengan yang lain, ada tiga ciri khas kelompok ini, yakni tiga sifat yang selalu diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketiga prinsip itu adalah sebagai berikut:

 1. prinsipal-Tawasuth (sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri atau kanan),
 2. prinsip al-Tawazun(seimbang dalam segala hal termasuk dalam penggunaan dalil Aqli dan dalil Naqli), dan
 3. prinsipal-I’tidal (tegak lurus).
 4. Ketiga prinsip tersebut bisa dilihat dalam masalah keagamaan (teologi), perbuatan lahiriah (fiqh) serta masalah akhlak yang mengatur gerak hati, (tashawwuf). Dalam praktik keseharian, ajaran Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah di bidang teologi tercerminkan dalam rumusan yang digagas oleh Imam Asy’ari dan Imam Maturidi. Sedangkan dalam masalah perbuatan badaniyah termanifestasikan (terwujud) dengan mengikuti mazhab yang empat yakni Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’I dan madzhab Hambali. Dalam tashawwuf mengikuti rumusan Imam Junaidi al- Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

  Sebagaimana definisi yang sangat sederhana, yang disenandungkan dalam

 5. untaian nazham oleh KH. Zainal Abidin Dimyathi.

  Pengikut Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah adalah mereka

  yang mengikuti madzhab para imam

  Dalam masalah ushul (akidah) mereka mengikuti

  madzhab Imam Asy ari dan Maturidi

  Dalam bidang fiqh mengikuti salah satu madzhab

  yang menjadi pimpinan umat ini

  Imam Syafi’I dan Imam Hanafi yang cemerlang

  serta Imam Malik dan Imam Hambal

  Dalam bidang tashawwuf dan thariqah

  mengikuti ajaran Imam Junaid

  (Al-Idza ah al-Muhimmah, 47)

  Salah satu alasan dipilihnya ulama-ulama tersebut oleh salafuna al-shalih

Sebagai panutan dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa’ah

Karena mereka mampu membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan intisari agama Islam yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnay. Dan mengikuti hal tersebut merupakan kewajiban bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Dari Abdurahman bin Amr al-Sulami, sesungguhnya ia mendengar al-Irbadh bin Syariah berkata, ”Rasulullah SAW menasehati kami, ”Kalian wajib bepegang teguh pada sunnahku (apa yang aku ajarkan) dan perilaku khulafau al-Rasyidun yang mendapat petunjuk.” (Musnad Ahmad bin hambal, 16519)

Karena itu, sebenarnya Ahl Sunnah wa al-Jama’ah adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan dan diamalkan oleh sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan umatnya akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, dengan tegas Nabi mengatakan bahwa yang benar adalah mereka yang tetap berpedoman pada apa saja yang diperbuat oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pada waktu itu (ma’ana alaihi al-yawm wa ashabihi).

Sumber : http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/teks-ulasan-dan-contoh-teks-ulasan/

infobiz

Kembali ke atas